Vyskupijose

Pagrindinis Vyskupijose

Kad Velykų šventės būtų šviesesnės, sotesnės

Kad Velykų šventės būtų šviesesnės, sotesnėsKad Velykų šventės būtų šviesesnės, sotesnės, ne tokios vienišos stokojantiems, sergantiems, artimųjų neturintiems žmonėms. Su tokia intencija visą gavėnią Carito savanoriai ir darbuotojai rinko ilgo galiojimo maisto produktus, lankė senelius, sunkiau gyvenančias šeimas, kitų iššūkių patiriančius žmones.

Asmeninė pagalba pasiteisina su kaupu

Asmeninė pagalba pasiteisina su kaupuNeįgalieji ir jų artimieji labai laukė tokios pagalbos ir ji pasiteisina su kaupu, - akivaizdu Vilkaviškio vyskupijos Carito direktoriaus pavaduotojai Giedrei Volff. Marijampolėje vien per Caritą asmeninę pagalbą gauna 23 specialiųjų poreikių žmonės, kasdienėje buityje jiems padeda, į kultūriniu renginius, užimtumo veiklas, darbą lydi 12 asmeninių asistentų.

Kaip bendrauti su socialiai pažeidžiamais žmonėmis

Kaip bendrauti su socialiai pažeidžiamais žmonėmis Rugsėjo mėnesį Tauragėje ir Klaipėdoje vyko konsultacijos Caritas savanorių komandoms tema: "Kaip bendrauti su socialiai pažeidžiamais žmonėmis". Juos vedė psichologė Eglė Ramanauskaitė. Mokymus organizavo Telšių vyskupijos Caritas.        

Caritas – svajonių iš(si)pildymo vieta

Caritas – svajonių iš(si)pildymo vieta Tai buvo didžiulius iššūkis ir išbandymas mums, Carito žmonėms... Išgirdome ukrainiečių vaikučių mamų prašymus padėti rasti galimybę ir vietą jų vaikams, pasibaigus mokslo metams, saugiai praleisti vasaros laiką, kad jos, mamos, ramia širdimi galėtų tęsti savo darbinę veiklą. Išgirdome... ir argi galėjome neprisidėti prie šios problemos išsprendimo? Kauno arkivyskupijos Carito ir Lietuvos Carito sutelktų pastangų dėka dovanojome šiems vaikams saugią ir turiningą vasarą.

Susitikau su savo senatve

Susitikau su savo senatve Dalindamasi patirtimi, kaip susitaikė su savo senatve, Carito savanorė Vidutė Rupšlaukienė viliasi, kad jos liudijimas bus priimtas ne kaip pasipuikavimas: „Tiesiog noriu, kad seni, pagyvenę žmonės galėtų siekti daugiau ir jaustis reikalingais“, – sako ką tik sielovadinės rūpybos bei socialinio darbo studijas Šv. Ignaco Lojolos kolegijoje baigusi šilutiškė 2 sūnų mama ir 6 anūkų močiutė. Dar ji globoja ir depresija sergančią moterį. Kaip sako karitietė, būtent senatvėje išsisprendžia klausimas, turime namus ar ne, ir kur juos surandame.

Be penkių minučių – nuolatinis diakonas: mintys prieš šventimus

Be penkių minučių – nuolatinis diakonas: mintys prieš šventimus Diakono šventimų išvakarėse Lietuvos Carito Taryboje pasveikinę Kauno arkivyskupijos Carito vadovą, Carito Tarybos pirmininką Arūną Kučiką, paprašėme  tarti keletą žodžių apie nuotaikas prieš šventę, kad pašaukimo išsipildymo džiaugsmu kuo plačiau galėtume pasidalinti su visa Carito bendruomene Lietuvoje.

Kaip padėti sergantiems epilepsija? Tarptautinė LSMU ir Carito konferencija Kaune

Kaip padėti sergantiems epilepsija? Tarptautinė LSMU ir Carito konferencija Kaune Kaip padėti sergantiems epilepsija suaugusiems ir vaikams, kurių Lietuvoje yra per 20 tūkst., Lietuvos ir Vokietijos medikai, socialiniai darbuotojai bei sveikatos sistemos architektai sprendimų ieškojo tarptautinėje konferencijoje „Kitas ir būti kitokiu sergant epilepsija: psichosocialinio konsultavimo iššūkiai“, Carito Epilepsijos psichosocialinio centro dešimtmečio proga surengtoje Kaune.

Be IT – it be rankų. Carito jaunimas ėmė mokyti senjorus

Be IT – it be rankų. Carito jaunimas ėmė mokyti senjorusSudėtingu pandemijos laikotarpiu, kuris, ačiū Dievui, jau praeitis, senjorams iššūkis buvo ne tik fizinė, bet ir staiga išryškėjusi skaitmeninė atskirtis. Stokojantieji elementarių informacinių technologijų (IT) žinių, neturintieji išmaniųjų įrenginių negalėjo susisiekti su artimaisiais, registruotis pas gydytojus ir kt. Taigi, Caritas ėmėsi iniciatyvos šią atskirtį mažinti. IT mokymuose Ukmergėje, Jurbarke, Kėdainiuose, Marijampolėje, Alytuje, Šakiuose ir Lazdijuose jau dalyvavo 120 vyresnio amžiaus žmonių. Senjorus mokė 35 jauni Carito savanoriai.

Apie savanorystę iš arti: paramos rinkimas Severodoneckui

Apie savanorystę iš arti: paramos rinkimas SeverodoneckuiKiekvieną dieną keliamės ir gulamės su mintimi, kaip galėtume padėti mūsų broliams ir seserims, patiriantiems karo siaubus Ukrainoje. Protu sunku suvokti, ką išgyvena karo aukos. Karo aukos – tai dalyvaujantys mūšiuose, karo aukos – besigūžiančios slėptuvėse, karo aukos – gaminančios maistą kovojantiems, karo aukos – palikusios savo namus ir artimuosius. Vienodai skaudu dėl visų. 

Ukrainos palaikymo ženkle – Caritas solidarumo vertybės

Ukrainos palaikymo ženkle – Caritas solidarumo vertybėsMūsų humanitarinės pagalbos krovinys, kuriam daiktus ir priemones aukojo Lietuvos žmones, į Rytų Ukrainos Severodonecko miestą, išvažiavimo pažymėtas solidarumo, palaikymo ir broliškos meilės ženklu – stilizuota širdimi Ukrainos vėliavos fone.  

Kauniečius vienija noras padėti tiems, kurie šiuo metu kenčia

Kauniečius vienija noras padėti tiems, kurie šiuo metu kenčiaEsant tokiai neramiai situacijai, norisi ir šiek tiek pasidžiaugti – gebėjimu dalintis, vienytis ir įsitraukti į artimo meilės darbus. Šiandien Kauno arkivyskupijos Carite pradėjome ruošti humanitarinius paketus nuo karo iš Ukrainos bėgančioms šeimoms, kad tai bent šiek tiek palengvintų jų būtį.

„Gyvenimo spalvos“ stiprina šiauliečius ir kviečia prisijungti

„Gyvenimo spalvos“ stiprina šiauliečius ir kviečia prisijungti Šiaulių vyskupijos Caritas, atkreipdamas dėmesį į tai, kad daug žmonių Lietuvoje patiria emocinius ir fizinius sunkumus, tačiau nedrįsta kreiptis pagalbos, ėmėsi įgyvendinti projektą „Gyvenimo spalvos“. Jame gali dalyvauti 60 metų ir vyresni šiauliečiai, kurie nedirba arba jų darbinė veikla yra besibaigianti. 

Išgelbėti pasaulį kantrumu

Išgelbėti pasaulį kantrumuŠiais metais esame pakviesti į tarpusavio įsiklausymo pratybas, kaip sako popiežius Pranciškus. Ko šiose pratybose galime išmokti iš Carito vykdomos išklausymo tarnystės, kuri ne vienerius metus keliose Lietuvos parapijose atliepia vieną iš ryškiausių skurdo formų – atskirtį ir vienišumą? 

Jaut­rių ir gai­les­tin­gų šir­džių ve­ly­ki­nė „šva­ros ak­ci­ja”

Jaut­rių ir gai­les­tin­gų šir­džių ve­ly­ki­nė „šva­ros ak­ci­ja” Šven­tų An­ge­lų Sar­gų pa­ra­pi­jos „Ca­ri­to“ tar­nys­tės varg­šams pan­de­mi­ja ne­nu­trau­kė. Tie­sa, „Ca­ri­to“ du­rys už­da­ry­tos, veik­la tei­kia­ma ki­to­mis for­mo­mis – sau­ges­nė­mis, nes vargs­tan­čiuo­sius ka­ran­ti­no lai­ko­tar­piu dar la­biau už­griu­vo bė­dos. Sto­ko­jan­tie­ji mais­to jį iš­si­ne­ša vien­kar­ti­niuo­se in­duo­se ar pa­ke­tuo­se, dra­bu­žiai jų pra­šan­tiems taip pat pa­ren­ka­mi ir įtei­kia­mi per nuo­to­lį. Į čia dir­ban­čių sa­va­no­rių ge­ru­mą su­tel­pa ne tik ma­te­ria­li­nė pa­gal­ba mais­tu, dra­bu­žiais, bet ir ne­pa­vargs­tan­tis jų ge­bė­ji­mas my­lė­ti žmo­nes šir­di­mi, ne­įver­ti­nus jų nuo­po­lių, sil­pnų vie­tų, ne­tei­siant, ne­ap­kal­bant. Pri­ar­tė­jus Šv. Ve­ly­koms, sa­va­no­riai, at­si­klau­sę Aly­taus nak­vy­nės na­mų va­do­vy­bės, su­ren­gė „šva­ros ak­ci­ją“ pir­ma­me šių na­mų aukš­te, to­se pa­tal­po­se, kur at­mo­sfe­ra sun­kiai nu­sa­ko­ma.

Epilepsija sergantieji: norime būti kaip visi

Epilepsija sergantieji: norime būti kaip visiEpilepsija – tai lėtinė centrinės nervų sistemos liga, kuria serga 0,7 proc. planetos gyventojų. Manau, ne vienas, išgirdęs, kad žmogus serga šia liga, suklūsta, šiek tiek išsigąsta, nes pirmos mintys, šaunančios į galvą, būna: „O kas, jei dabar jam ar jai prasidės priepuolis ar neteks sąmonės? Ką tada man reikės daryti?“ Taip teigia patys sergantieji, kad su tokia aplinkinių reakcija jiems tenka susidurti.

Caritas bendruomenė Šiluvos atlaiduose

Caritas bendruomenė Šiluvos atlaiduoseRugsėjo 7-15 dienomis Šiluvoje vyksta Didieji Šiluvos atlaidai. Čia piligrimus pasitinka ir Caritas susitikimų palapinė, kurioje savanoriai su kava, arbata, šypsenomis bei pasakojimais apie organizacijos veiklas atvykstančiųjų laukia kiekvieną dieną.

Panevėžio vyskupijoje paminėtas Caritas 30-metis

Panevėžio vyskupijoje paminėtas Caritas 30-metisRugpjūčio 20 d. buvo minimas Panevėžio vyskupijos Caritas 30-metis. Šventinis renginys prasidėjo Krekenavos bazilikoje Šv. Mišiomis, kurias aukojo vyskupas Jonas Kauneckas, kartu meldėsi Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, Krekenavos rektorius Gediminas Jankūnas, Garliavos Švč. Trejybės bažnyčios klebonas kun. Gintaras Urbštas, Rokiškio ir Kupiškio dekanatų kunigai. 

Dekanato Carito savanorių susitikimas

Dekanato Carito savanorių susitikimasBalandžio 10d. Anykščių Šv.Mato parapijos namuose Carito Lietuvoje 30-mečio proga lankėsi  Panevėžio vyskupas Linas VODOPJANOVAS OFM, Panevėžio Carito direktorius kun. Eugenijus STYRA, direktoriaus pavaduotoja Gražina KACEVIČIENĖ, Carito darbuotojai ir savanoriai iš Alantos, Svėdasų, Utenos ir Anykščių parapijų.

Caritas rekolekcijos Molėtų dekanate

Caritas rekolekcijos Molėtų dekanateParapijos namuose vyko Molėtų dekanato Caritas narių rekolekcijos ir Lietuvos Caritas 30-mečio paminėjimas. Į rekolekcijas gausiai susirinko Molėtų dekanato Caritas narės iš Saldutiškio, Kirdeikių, Labanoro, Stirnių, Suginčių, Videniškių ir kitų parapijų. Tradicinį sambūrį, kurio metu buvo paminėtas Lietuvos Caritas jubiliejus, organizavo Molėtų dekanato dekanas monsinjoras Kęstutis Kazlauskas ir Molėtų dekanato ir parapijos Caritas koordinatorė Aurelija Lukošienė.

Caritas 30-mečio šventė Ignalinoje

Caritas 30-mečio šventė IgnalinojeKaip išmokti gyventi, kad kitame žmoguje pastebėtume Kristų ir nuolat už viską dėkotume Viešpačiui… Tokia buvo pagrindinė pranešimų ir diskusijų mintis Vilniaus arkivyskupijos metinėje konferencijoje, skirtoje Carito 30-mečiui. Šventinis renginys vyko gegužės 25 d. Vilniaus kunigų seminarijoje ir sukvietė Carito darbuotojus bei savanorius. Konferencijoje dalyvavo ir ignaliniečiai: klebonas Vidas Smagurauskas, Carito darbuotoja Vaiva Juršėnienė bei grupelė savanorių. 

Kėdainiuose: Švenčiausios Trejybės atlaidai ir Carito veiklos 30-mečio minėjimas

Kėdainiuose: Švenčiausios Trejybės atlaidai ir Carito veiklos 30-mečio minėjimasŠv. Jurgio bažnyčios Carito šventė prasidėjo Šv. Mišiomis, kurias aukojo parapijos klebonas kun. Artūras Stanevičius. Meldėmės dėkodami Dievui už suteiktas jėgas nuveikti tiems darbams, kuriuos karitietės nuveikė per 30 metų. Prašėme stiprybės ir sveikatos tęsti šiuos kilnius darbus su malda ir meile. Taip pat prašėme amžinosios ramybės anapilin iškeliavusioms Carito narėms.

Pasvalio dekanato Caritas atkūrimo 30-mečio šventė “Kai meilė budi”

Pasvalio dekanato Caritas atkūrimo 30-mečio šventė “Kai meilė budi”Liepos 13 d. 12 val.  Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje Šv. Mišiomis, kurias aukojo Jo Ekscelencija Panevėžio Vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, kartu meldėsi Generalvikaras, vyskupijos Caritas direktorius – kun., teol. lic. Eugenijus Styra, Pasvalio dekanas  teol. lic. Henrikas Kalpokas, diakonas Raimundas Zimka,  prasidėjo Pasvalio dekanato Caritas atkūrimo 30-mečio šventė. Joje  dalyvavo daug svečių ir gausi Pasvalio dekanato Caritas bendruomenė.