Įgyvendinti projektai

Pagrindinis Įgyvendinti projektai
 

       iniciatyvos Kaunui                  

 

2020 metais įgyvendinti projektai   

 
Projekto pavadinimas: Organizacijos Caritas institucinių gebėjimų stiprinimas Lietuvoje
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020 01 01 – 2020 12 31
 
  
 
Projekto tikslas - sustiprinti organizacijos Caritas institucinius gebėjimus regionuose (savanorių vadybos ir telkimo, vidinės ir išorinės komunikacijos kompetencijų, gebėjimų stiprinimas)ir sustiprinti NVO sektoriaus įvaizdį bei kuriamą naudą (pridėtinę vertę) visuomenei. Šis projekto tikslas yra startas ilgalaikiams organizacijos strateginiams tikslams įgyvendinti (pvz. tapti kompetentingu partneriu valstybinėms ir savivaldybių institucijomis, teikiant socialines paslaugas regionuose, aktyviau įsitraukti į socialinės ir skurdo mažinimo politikos kūrimo, vėliau ir įgyvendinimo, stebėsenos procesus, taip pat plėtoti savanoriškos veiklos galimybes Caritas organizacijoje, ypatingai regionuose).
 
Tikslui pasiekti išsikelti uždaviniai:
 1. Sustiprinti gebėjimus savanorių telkimo ir darbo su jais srityje;
 2. Sustiprinti kompetencijas vidinės ir išorinės komunikacijos srityse;
 3. Parengti ir išplatinti informaciją apie savanoriškos veiklos teikiamą naudą (patirtis) NVO bei skatinti įsitraukimą į savanoriškas veiklas;
 4. Parengti ir išplatinti informaciją apie NVO sektorių kaip patikimą partnerį valstybės bei savivaldybių institucijoms bei NVO kuriamą naudą (pridėtinę vertę) visuomenei.
 
 
Projekto pavadinimas: Savanoriškos veiklos plėtojimas, teikiant pagalbą vyresnio amžiaus žmonėms
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020 10 16 – 2020 12 31
 
            
 
Projekto tikslas - pastiprinti organizacijos Caritas kompetencijas savanoriškos veiklos organizavime bei plėtoti savanorišką veiklą, teikiant pagalbą vyresnio amžiaus žmonėmis.
 
Tikslui pasiekti išsikelti uždaviniai:

 1. Organizuoti savanorių mokymus, kaip teikti pagalbą vyresnio amžiaus žmonėmis bei organizuoti jų įtraukimą į savanoriškas veiklas;
 2. Organizuoti ir vykdyti savanorišką pagalbą vyresnio amžiaus žmonėms 7-se regionuose (vyskupijose);
 3. Sukurti bei įsigyti savanoriškai veiklai vykdyti reikalingas priemones;
 4. Aprūpinti savanorius bei vyresnio amžiaus žmones asmeninėmis apsaugos nuo koronaviruso (COVID-19) priemonėmis;
 5.  Plėtoti savanoriškos veiklos galimybes, įtraukiant daugiau vyresnio amžiaus žmonių;
 6.  Viešinti vyresnio amžiaus žmonių į(si)traukimo į savanorišką veiklą Lietuvoje galimybes per gerąsias patirtis.
 

2019 metais įgyvendinti projektai 

 

Projekto pavadinimas: Organizacijos Caritas institucinių gebėjimų stiprinimas Lietuvoje
Finansavo - LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. 
 
Projekte dalyvavo 7 vyskupijos (Kauno arkivyskupijos Caritas, Vilniaus arkivyskupijos Caritas, Panevėžio vyskupijos Caritas, Šiaulių vyskupijos Caritas, Vilkaviškio vyskupijos Caritas, Kaišiadorių vyskupijos Caritas, Telšių vyskupijos Caritas). Projekto veiklos: mokymai „Savanoriškos veiklos vadyba NVO organizacijoje: teoriniai ir praktiniai aspektai“- dalyvavo 300 dalyvių;  mokymai „Lėšų telkimas NVO organizacijoje“ - dalyvavo 140 dalyvių; mokymai „Viešųjų paslaugų perdavimas ir Caritas dalyvavimo paslaugų teikime perspektyvos savivaldybėse, remiantis SSGG“ - dalyvavo 140 dalyvių;  konferencija LR Seime Gerovės valstybės link - ar geru keliu einame“ - dalyvavo 60 dalyvių; atliktas savanoriškos veiklos tyrimas; NVO sektoriaus naudos viešinimas (7 straipsniai apie vyskupijos Caritas vykdomas veiklas ir 2 radijo laidos apie Vilniaus ir Kauno arkivyskupijų Caritas savanoriškas veiklas); sukurtas ir viešintas dokumentinis filmas „Kilti ir kelti. Caritas misija Lietuvoje“.

 

2017 metais įgyvendinti projektai 

 

 • "Vaikų stotelė" bendradarbiaudami su Kauno Šv. Kryžiaus (karmelitų) parapija. Finansavo - LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.         
​Projekte tiesioginę pagalbą gavo 35 vaikai iš 24 šeimų, besinaudojančių Vaikų dienos centro paslaugomis (gyvenimo, asmens higienos įgūdžių ugdymo paslaugos; informavimo, konsultavimo ir tarpininkavimo paslaugos; socialinės ir psichologinės krizių įveikimo paslaugos). 
 
 • "Pagalba prostitucijos ir prekybos žmonėmis aukoms" bendradarbiaudami su VŠĮ "Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centras". Finansavo - LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
Projekte tiesioginę pagalbą gavo 130 asmenų (teisinė, neatidėliotina medicinos pagalba; laikinas apgyvendinimas (iki 6 mėn.), socialinės paslaugos, pagalba integruojantis į darbo rinką). 
 
 • "Paslaugų tinklo stiprinimas prekybos žmonėmis ir seksualinės prievartos aukoms Kauno mieste". Finansavo - Kauno miesto savivaldybė.
Projekte tiesioginę pagalbą gavo 12 asmenų (socialinio darbuotojo, psichologo konsultacijos, apgyvendinimo, pavežėjimo paslauga).