Misija, vizija ir funkcijos

Pagrindinis Misija, vizija ir funkcijos

Caritas – tai tarptautinė katalikiška organizacija, visame pasaulyje vykdanti humanitarinę veiklą ir padedanti vargstantiems, nepriklausomai nuo jų rasės, religijos, lyties ir tautybės. Caritas savo veikloje remiasi Katalikų bažnyčios socialiniu mokymu, akcentuojančiu žmogaus orumą.

Lietuvos Caritas yra pagal Katalikų Bažnyčios kanonus (kan. 115 § 3 ir kan. 116 § 1) Lietuvos Vyskupų Konferencijos įsteigtas viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį bei teisinį savarankiškumą.

Lietuvos Caritas yra Caritas Internationalis konfederacijos ir Regiono Caritas Europa organizacijų narys. Lietuvos Caritas gali būti ir kitų nacionalinių ar tarptautinių organizacijų narys.

Lietuvos Caritas yra visas Caritas struktūras Lietuvoje apimanti bendruomenė.

 

Vizija

Katalikų Bažnyčia nori padėti silpniausiems savo bendruomenės bei visuomenės nariams ir reikšmingai prisidėti prie socialiai jautrios visuomenės kūrimosi. Caritas atliekama meilės tarnystė parapijos bendruomenėje yra neatskiriama krikščioniškosios tapatybės dalis drauge su Dievo Žodžio skelbimu ir sakramentų Šventimu. Karitatyvinė veikla yra patraukli krikščioniško asmeninio augimo galimybe. Taip pat ji įgalina veiksmingą krikščioniškosios bendruomenės liudijimą.

 

Misija

Lietuvos Caritas vykdo savo tamystę sekdamas Kristumi. Jo tarnystė - autentiškas Gerosios Naujienos liudijimas pasauliui, vilties ir tikėjimo ženklas.

Caritas tarnystė yra Katalikų Bažnyčios pastoracinė veikla. Ji vykdoma kaip krikščioniškosios meilės tarnyste, kuri yra neatskiriama krikščioniškosios (katalikiškosios) tapatybės dalis. 

Lietuvos Caritas misija - skatinti Bažnyčioje sielovadinę karitatyvinę tarnystę, o visuomeneje - socialinio teisingumo ir atsakomybės jausmą.

 

Funkcijos:

  • koordinuoti Caritas veiklą ir vykdyti socialinius projektus;
  • atstovauti vargstančiųjų interesams ir ginti juos tarptautinėse ir valstybinėse institucijose, siekiant sukurti socialiniu teisingumu grįstą visuomenę;
  • informuoti visuomenę apie socialinio gyvenimo pokyčius, akcentuojant iškylančias problemas;
  • užtikrinti nuolatinį Caritas narių kvalifikacijos kėlimą;
  • skatinti bendradarbiavimą tarp Caritas, NVO ir vyriausybinių struktūrų, ieškant finansavimo šaltinių socialiniams projektams vykdyti.