Parengtas 175 tinklalaidžių ciklas apie pal. J. Matulaitį

Pagrindinis Parengtas 175 tinklalaidžių ciklas apie pal. J. Matulaitį
 
Marijonų kongregacijos vyresnysis tėvas Joe Roesch MIC parengė tinklalaidžių ciklą apie marijonų atnaujintoją, buvusį Vilniaus vyskupą palaimintąjį Jurgį Matulaitį MIC. Pristatydamas tinklalaides jos autorius paragino mestis už stebuklą, kad pal. Jurgis Matulaitis būtų paskelbtas šventuoju artėjant jo mirties šimtmečio jubiliejui 2027 m., rašo „Vatican News“.
 
Tėvas J. Roesch MIC patikino, kad 175 įrašytose tinklalaidėse apie arkivysk. J. Matulaitį MIC perskaityti visi palaimintojo „Užrašai“, kitaip vadinami palaimintojo dvasiniu dienoraščiu.
 
Pirmojoje tinklalaidėje T. J. Roesch MIC dalijasi mintimis iš J. Matulaičio 1910 metų laiško vienuolei M. Rūškytei:
 
„Širdis, Dievo ir artimo meile liepsnojanti, daug yra vertesnė, negu kažin koki mokslai. Taigi svarbu savo sielą išsergėti skaisčią, nesubjaurintą. O kaip po purvus braidžiojant sunku nesusipurvinti, taip besimaišant išvien su visokiais žmonėmis, besiklausant visokių kalbų, bežiūrint į visokį apsiėjimą, sunku savo sielą nesuteršti, savo būdą nesugadinti. Tuo tarpu savo ateitimi per daug nesirūpinkite, nei pasiduokite baimei ir abejojimams. Kad žmogui tik savo jėgomis viskas prisieitų daryti, žinoma, būtų ko nusiminti, nes esame silpni. Bet Dievas mūsų gelbėtojas ir galybė, su jo pagalba viską galime. Tikra vienuolė privalo trokšti ne ramaus būvio, bet darbo ir pasišventimo Dievui ir žmonėms.“
 
Tinklalaidėje priminta, kad J. Matulaitis, 1910 m. sausio 22 d. rašydamas šį laišką vienuolei, buvo Sankt Peterburgo Dvasinės akademijos dėstytojas. „J. Matulaitis šiame gražiame laiške kalba apie svarbą augti šventumu užsiėmusiame ir sugedusiame pasaulyje. Ir jis pats tai darė“, – pažymėjo tinklalaidės apie pal. Jurgį Matulaitį pristatyme t. J. Roesch MIC, Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo kunigų marijonų kongregacijos vyresnysis.
 
 
Kai Jurgis Matulaitis minėtą laišką rašė vienuolei, jis jau buvo marijonų vienuolis. 1909 m. rugpjūčio 29 d. jis davė pirmuosius vienuolius įžadus, kuriais kartu prasidėjo marijonų atgimimas. J. Matulaitis įžadus davė paskutinio marijonų vyresniojo t. Vincento Senkaus akivaizdoje. Slapta ceremonija įvyko Varšuvos Šv. Kryžiaus parapijos klebono vyskupo Kazimiero Rūškio (Ruszkiewicz) namų koplyčioje.
 
Vyskupas K. Rūškys, Varšuvos augziliaras, artimas palaimintojo draugas, dalyvavo J. Matulaičio įžadų ceremonijoje ir veiksmingai rėmė Marijonų atsinaujinimą. Varšuvos arkivyskupiją kurį laiką valdęs K. Rūškys mirė 1925 m. ir yra palaidotas Šv. Kryžiaus parapijos bažnyčioje, Varšuvoje.
 
Vyskupas K. Rūškys (1836-1925) gerai pažinojo V. Senkų MIC (1840-1911) ir J. Matulaitį MIC (1871-1927). Visi trys kilę iš to paties krašto ir gyveno netoli vienas kito, prie pat Marijampolės: arkivyskupas-vyskupas K. Rūškys iš Sasnavos, t. V. Senkus iš Šunskų ir J. Matulaitis iš Lūginės.
 
1909 m. davęs įžadus J. Matulaitis parašė naujus marijonų įstatus, o 1911 m. mirus t. V. Senkui tapo jo įpėdiniu ir marijonų vyresniuoju. Būtent šiuo laikotarpiu palaimintasis J. Matulaitį pradėjo vesti dienoraštį, kuris su jo laiškais, kelionių ir vyskupystės Vilniuje (1918-1925) liudijimais sudaro dvasiniu testamentu tapusius „Užrašus“.
 
Kaip primena „Vatican News“, J. Matulaitis 1927 m. sausio 27 d. mirė Kaune. 1953 m. pradėta jo beatifikacijos byla, o 1987 m. popiežius Jonas Paulius II jį paskelbė palaimintuoju. Pal. Jurgio Matulaičio žemiški palaikai saugomi Marijampolės bazilikoje.
 
Pagal „Vatican News“ informaciją parengė Lietuvos Caritas