NE)ŽINAU KAS YRA PREKYBA ŽMONĖMIS

Pagrindinis NE)ŽINAU KAS YRA PREKYBA ŽMONĖMIS
2021 m. vasario 8d. minint PASAULINĘ MALDOS IR APMĄSTYMO APIE PREKYBĄ ŽMONĖMIS DIENĄ organizavome prevencinį renginį „(NE)ŽINAU KAS YRA PREKYBA ŽMONĖMIS“. Dalinamės renginio medžiaga.
 
Renginį pradėjo ir sveikinimo žodį tarė Arkivyskupas Gintaras Grušas, Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas. Ekscelencija priminė, kad tai yra kasmetinis renginys, kurio metu galime skirti laiko maldai: už  žmones, kurie pateko į prekeivių žmonėmis spąstus bei už specialistus, kurie dirba tiesioginį bei prevencinį darbą. „Šiandiena, puiki proga peržvelgti jau nueitą kelią ir aptarti bendrus ateities planus, kaip mes galime prisidėt ir ką galime padaryti“ – sakė arkivyskupas G. Grušas. Ekscelencija pastebi, kad visame pasaulyje, kovoje su prekyba žmonėmis, labai svarbus bendradarbiavimas tarp LR vidaus reikalų ministerijos, bažnyčios, teisėsaugos, policijos kapelionų ir Caritas, nes bendromis jėgomis galime padaryti labai daug. Tai duoda ženklą ir viltį, nes turime užkirsti kelią išnaudojimui. Pabaigdamas, arkivyskupas G. Grušas dėkojo visiems susirinkusiems, linkėjo gero darbo ir kvietė nenuleisti rankų nei maldoje, nei darbe.
 
Prie sveikinimo žodžių ekscelencijai, renginio dalyviams bei organizatoriams prisidėjo gerbiamas LR Vidaus reikalų viceministras Vitalij Dmitrijev. Viceministras akcentavo, kad ši ministerija, iš tikrųjų stengiasi prisidėrti prie įvairių iniciatyvų susijusių su prekyba žmonėmis. „Prekyba žmonėmis - baudžiamasis nusikaltimas, vienas iš šiurkščiausių žmogaus teisių pasižeidimų. Tad be bendradarbiavimo mes nepasieksime, kad šis reiškinys taptų ne tik žinomas, bet ir lengvai pašalinamas. Mes visi galime prisidėdami prie šio reiškinio,  padėdami kitiems savo bendryste, suteikdami pagalbą ar nukreipdami tinkama linkme.“ – kalbėjo viceministras V. Dmitrijev.
 
Tai pat svarbu paminėti, kad pagal Europos sąjungos, kriminalinės žvalgybos Europolo duomenimis, organizuotas nusikalstamumas, kasmet gauna ~30 milijardų pelno. Tai parodo labai didelį mastą, ir pastangos turi būti suvienytos visame pasaulyje, mes turime prisidėti Lietuvoje ir Europoje prie kitų savo partnerių. Pandemijos akivaizdoje irgi reikia kalbėti apie prekybos žmonėmis grėsmes, nes žmonės praranda darbus, pajamas, socialinius ryšius – tampame pažeidžiami. Siekiant sustabdyti šį reiškinį, turime užsiimti ir užtikrinti švietėjišką veiklą visų grupių žmonėms ir nenustoti teikti pagalbą. Turime veikti iš vien. Pabaigoje, viceministras primena, kad ši ministerija užsiima tarpžinybiniu koordinavimu prekybos žmonėmis temoje ir kviečia visus bendradarbiauti bei teikti pasiūlymus kovoje su šiuo reiškiniu.
 
I – ąjį pranešimą „Bažnyčios vaidmuo kovojant su prekyba žmonėmis: iššūkiai ir galimybės“ skaitė Kunigas Algirdas Toliatas, Lietuvos policijos kapelionas.
 
„Malda veikia mūsų širdis, ji keičia ir yra pagalba aplinkai bei žmonėms, kurie papuolė į nelaimę. Popiežius Pranciškus iniciavo Vasario 8 dieną ir per visus 5 žemynus, 5-iomis skirtingomis kalbomis vyksta maldos susitikimas, būtent už tuos, kurie yra nukentėję nuo prekybos žmonėms ir kurie prisideda prie pagalbos teikim“.
 
Kunigas A. Toliatas įvardija bažnyčios galimybes - švietimas ir žinios viešinimas. Kartu su policijos kapelionais (apskrityje po vieną), bendruomenės pareigūnais ir policijos psichologais subūrė tinklą, kuris skleidžia žinią, reaguoja, padeda arba nukreipia pagalbai.
 
Tai pat, šiais metais buvo sukurta prevencinė priemonė mokiniams, 11-12 klasių moksleiviams, kartu su metodine medžiaga. Vaizdo medžiagoje pagrindinis vaidmenis atliko: Gabrielius Liaudanskas (Svaras) ir  Vytautas Rumšas jaunesnysis. Kurdami šią medžiagą neišvengėme problemų. Žmonėms, prekybos žmonėmis problematika yra tolima ir sudėtinga, nes sunku ją apčiuopti. Sunku prabilti tais pavyzdžiais, kurie kalbėtų. Sunku rasti teisingus argumentus ir autoritetus. Sudėtinga su liudijimais, nes žmonės patyrę išnaudojimą nori ramybės, o ne kalbėti apie tai. Gyvi liudijimai paliečia. Tačiau tai pat, įgavome daug gerosios patirties įtraukdami į kūrybinį procesą bendruomenės pareigūnus, moksleivius, aktorius kurie prisilietė arčiau šios temos ir  tampo jos ambasadoriais.
 
„Svarbu keisti suvokimą. Popiežius Pranciškus šiais metais akcentavo: netoleruojančią išnaudojimo ekonomiką, kad turėtumėm bendromis jėgomis siekti bei auginti kultūrą, kuri netoleruotų išnaudojimo. Jeigu nebus pasiūlos, tikėtina, kad sumažinsime ir paklausą“ – teigė kunigas.
 
Bažnyčios tikslas skelbti gerąją naujieną/evangeliją. Vienas sudėtingiausių dalykų, pasakyti kunigams, kad kalbėti apie prekybos žmonėmis problematiką irgi bažnyčios reikalas. Mes kaip ir žinome tai, tačiau kaip tai apjungti su pastoracine veikla, su sielovada, su malda, su pagalba, su žinios skleidimu, tai nėra taip paprasta ir lengva. Kunigai sako taip, bet gal čia daugiau atsakingų ministerijų ir policijos darbas. Čia yra iššūkis ir neturiu gerų atsakymų ir turbūt jų reikėtų ieškoti, kaip padaryti, kad tai būtų paveiku. Kaip padaryti, kad ne tik jaunam žmogui surastume tinkamą būdą prabilti taip, kad jisai bent po tos pamokos atpažintų esminius verbavimo dalykus, ar jį patį verbuotų ar draugą ir ką tokiu atveju daryti, kur kreiptis pagalbos. Pirmoji pagalba išvengti išnaudojimo atvejų - laiku signalizuoti ir žinoti ką toliau daryti.
 
Kaip įtraukti parapijos aktyvą, kunigus, į šią skausmingą tematiką, kad jie pasijaustų dalimi to.  Pavyzdžiui, prelatas Putrimas, atsakingas už pasaulio lietuvių sielovadą. Jisai labai daug kalba apie prekybos žmonėmis problematiką su savo kunigais ir bendruomene. Žmonės labai jautriai reaguoja, nes sudėtinga tema, kuri jų, manymu, skirta nukentėjusiems, bet ne jiems. Šiais metais, Ispanijos lietuviai, iniciavo programėlės raktas, į kurią aktyviai įsitraukė Anglijos, Norvegijos ir Graikijos lietuviai, Lietuvos bendruomenės pareigūnai bei kitos institucijos, kaip nacionalinė asociacija prieš prekybą žmonėmis, kuri puikiai apjungė visus. Pasidžiaugė, kad pasaulio lietuviai labai konkrečiais žingsniais įkūnija šią problematiką, tai tampa ne tik teorija.
 
Galimybės, atradimai ir iššūkiai. Norėtųsi mobilizuoti pajėgas, kad ne atskirai ministerijos, bet kartu. Kartais tie keliai susijungia, o kartais ir ne. Nors tai darome ne pirmi metai, tačiau manau, kad tai tik pirmi žingsniai. Norint kad tai vyktų, kad liepsnotų, neužtenka kelis kartus pakalbėti ir kažką padaryti, reikia nuolatos dirbti šią tema. – teigė kun. A. Toliatas.
 
II – ąjį pranešimą „Kovos su prekyba žmonėmis situacija Lietuvoje. Prekybos žmonėmis nuotolinių mokymų kurso platformos pristatymas“ skaitė Sonata Mickutė, LR Vidaus reikalų ministerijos Viešojo saugumo politikos grupės vyresnioji patarėja.
Pranešėja pradėjo nuo 2020 m. faktorius, kurie įtakojo prekybą žmonėmis (prognozuojama, kad ši įtaką stiprės ir ateityje):
 
BREXIT (Jungtinės karalystės išstojimas iš Europos sąjungos). Lietuvos piliečiai nemokėjo mokesčių ir negalėjo įrodyti savo buvimo šalyje. To pasėkoje, jiems nebuvo suteiktas statusas ir jie turėjo arba sugrįžti į Lietuvą arba būti deportuoti. Kita dalis žmonių, bandė liktu JK ir įsitvirtinti nelegaliuose darbuose. Kas savaime kelia pavojų tapti prekybos žmonėmis aukomis.  
 
COVID-19:
  • Ribotos judėjimo tarp valstybių galimybės. Tai apribojo visus, t.y. aukas, pareigūnus bei prekeivius žmonėmis. Aukos įstrigo ir negalėjo grįžti į Lietuvą, pareigūnus suvaržė dėl tarptautinio bendradarbiavimo tiriant ikiteisminius tyrimus. 
  • Priverstinė izoliacija. Liko neidentifikuotų aukų, apsunkintos fizinės paslaugos ir komunikacija su aukomis, alternatyvūs pragyvenimo šaltiniai.
  • Nedarbo lygio augimas.
  • Mokyklų uždarymas. Sukėlė papildomos grėsmės vaikų seksualiniam išnaudojimui. Nusikaltėliai su vaikais mėgindavo užmegzti kontaktą ne tik per įvairias žaidimų, socialinių tinklų platformas, bet ir švietimo sistemoje naudojamas priemones, tokias kaip „Zoom“.
 
S. Mickutė toliau pateikia prekybos žmonėmis tendencijas Lietuvoje 2020 m. preliminarią statistiką, kuri neatspindi viso masto. Pateikiami ikiteisminių tyrimų skaičiai, kurie pradėti kreipiantis patiems nukentėjusiesiems. Tačiau yra atvejų, kai žmonės nesikreipia pagalbos dėl daugelio priežasčių, t.y. nepasitikėjimo, baimės, neindentifikavimo savęs kaip nukentėjusio ir pan.
 
Ikiteisminiai tyrimai: 
 
- 9 nauji ikiteisminiai tyrimai (IT) (pagal BK 147 straipsnį) (16 IT – 2019 m.);
- Viso vykdyti 28 IT (46 – 2019 m.);
- 9 IT baigti kaltinamuoju aktu (pagal BK 147, 157 ir 147 straipsnius) (5 IT – 2019 m.);
- 6 IT nutraukti (8 IT – 2019 m.).
 
 
Vyravo šios išnaudojimo formos:
 
- Prekyba žmonėmis priverstiniam darbui (4);
Prekyba žmonėmis nusikalstamoms veikoms (2);
- Prekyba žmonėmis seksualiniam išnaudojimui (1);
- Prekyba žmonėmis seksualiniam išnaudojimui ir elgetavimui (1);
- Prekyba žmonėmis fiktyviai santuokai (1). 
 
Verbavimo būdai:
 
- žodžiu (populiariausias);
- per skelbimus;
- internetu.
 
 
 
 

  
Jeigu imtume ankstesnių metų statistiką, Lietuvos žemėlapis būtų kur kas gausesnis mėlyna spalva. *Žemėlapis atspindi 2020 m. 
 
 
 
 
S. Mickutė pristatė teikiamą pagalba aukoms: 
- Kompleksinei pagalbai – 240 tūkst. EUR valstybės biudžeto (165 tūkst. – 2019 m.).
- Suteikta pagalba – 208 asmenims (239 asm. – 2019 m.).
- Pagalbos priemonės: aprūpinimas būtiniausiais daiktais, psichologinė pagalba, integracija į visuomenę ir kt.
*Išsamesnė informacija po kovo 1 d. ww.vrm.lrv.lt
Prekybos žmonėmis tendencijos ateityje:
Išnaudojimas šalies viduje pagal BK 1471straispnį (judėjimo apribojimas į užsienį);                                             
Mažėjantis aukų gabenimas į JK (BRXIT);                                            
Seksualinis išnaudojimas (internetinėje erdvėje vaizdo ir garso perdavimo priemonėmis);
Fiktyvios santuokos su asmenimis iš trečiųjų šalių; 
-Didėjantis išnaudojimas nusikalstamoms veikoms (vagystės, narkotikai);
*Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros duomenys
- po ekonomikos nuosmukio prekybos žmonėmis mastai augs, ypač priverstiniam darbui ir seksualiniam išnaudojimui;
- be tradicinių išnaudojimo sričių prekyba žmonėmis vis labiau veiks tokius sektorius, kaip  statyba, turizmas, maitinimas, slaugos ir namų ūkio paslaugos;
- augs piktnaudžiavimas informacinėmis technologijomis;
-augs vaikų išnaudojimas internetinėje erdvėje.
*Europos Komisijos ataskaita Europos parlamentui dėl pažangos kovos su prekyba žmonėmis srityje (2020 m.)
 
Ministerija jau turi nusimačiusi 2021 m. planą:
  • Kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo komisijos veiklos stiprinimas;
  • Glaudesnis ryšys su savivaldybėmis;
  • Užsienio lietuvių bendruomenių prevencijos priemonių konkursas;
  • Tyrimas dėl ikiteisminių tyrimų skaičiaus mažėjimo;
  • Konferencija dėl prekybos žmonėmis priverstiniam darbui. Vilniaus deklaracija
  • Prevencija