Sausio 13-ąją Laisvės premija – „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika“ bendradarbiams

Pagrindinis Sausio 13-ąją Laisvės premija – „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika“ bendradarbiams
Sausio 13-oji mums primena iškovotą pergalę – Lietuvos laisvę ir jos didvyrius – Laisvės gynėjus ir stiprina tikėjimą Lietuvos ateitimi. Ši Sausio 13-oji ypatinga visai Lietuvai ir Bažnyčiai.

Laisvė yra sąlyga, kad galėtume eiti pirmyn, žiūrėdami į mums pažadėtą šviesą, keliauti su viltimi.“ (Popiežius Pranciškus).

Šiandien, minint Laisvės gynėjų dieną, 2021 metų Laisvės premija bus įteikta trims pogrindinio leidinio „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika“ bendradarbiams: 1983–1989 metų leidinio vyriausiajam redaktoriui, Telšių vyskupui emeritui Jonui Borutai SJ, šio leidinio leidėjoms ir bendradarbėms Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacijos vienuolėms Bernadetai Mališkaitei SJE ir Elenai Šiuliauskaitei SJE.

2022 m. kovo 19 d. sukaks 50 metų, kai prasidėjo „Kronikos“ leidyba. Minint šią sukaktį, Seimas 2022-uosius metus paskelbė „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos“ metais, o 2021-ųjų metų Laisvės premijos nominaciją paskyrė aktyviausiems „Kronikos“ bendradarbiams – vyskupui emeritui J. Borutai SJ ir seserims B. Mališkaitei bei E. Šiuliauskaitei, pratęsusiems „Kronikos“ leidybos darbus po kun. Sigito Tamkevičiaus SJ suėmimo ir įkalinimo 1983 metais.
 
2013 m. Laisvės premija buvo skirta kovotojui už Lietuvos laisvę ir žmogaus teises, aktyviam Lietuvos neginkluoto pasipriešinimo dalyviui, politiniam kaliniui, pogrindinės spaudos leidinio „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika“ steigėjui ir redaktoriui, Tikinčiųjų teisių gynimo katalikų komiteto nariui, Lietuvos Caritas federacijos prezidentui kardinolui Sigitui Tamkevičiui SJ.
 
2017 m. Laisvės premija įteikta vienai iš Lietuvos katalikiško moterų sambūrio Caritas kūrėjų, Lietuvos neginkluoto antisovietinio pasipriešinimo dalyvei, Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos bendradarbei, politinei kalinei, vienai iš 1987 m. rugpjūčio 23 d. pirmojo sovietų valdžios nesankcionuoto mitingo prie Adomo Mickevičiaus paminklo Vilniuje organizatorei, seseriai Nijolei Sadūnaitei. Nepriklausomoje Lietuvoje sesuo N. Sadūnaitė aktyviai dirbo Vilniaus arkivyskupijos Caritas organizacijoje, rūpinosi žmonėmis, kuriems reikia pagalbos.
 
Laisvės premija kasmet teikiama nuo 2011 metų. Ji skiriama už asmenų ir organizacijų laimėjimus ir indėlį ginant žmogaus teises, plėtojant demokratiją, skatinant tarpvalstybinį bendradarbiavimą kovojant už Rytų ir Vidurio Europos tautų laisvą apsisprendimą ir suverenitetą.
 
Lietuvos Caritas ir Lietuvos Respublikos Seimo informacija