Caritas organizacijos institucinių gebėjimų stiprinimas

Pagrindinis Caritas organizacijos institucinių gebėjimų stiprinimas
  
 
Projekto pavadinimas: Caritas organizacijos institucinių gebėjimų stiprinimas Lietuvoje
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020 04 01 – 2020 12 31
 
Projektas skirtas Caritas organizacijos nacionalinio centro bei centriniuose regionuose (Kauno, Kaišiadorių, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Telšių, Vilniaus) veikiančių darbuotojų bei savanorių kompetencijų stiprinimui ir teikiamų viešųjų paslaugų kokybės gerinimui, plėtrai.
 
Projekto tikslas - sustiprinti Caritas organizacijos gebėjimus organizuojant bei vykdant savanoriškos veiklos, socialinių paslaugų plėtrą ir pagerinti teikiamų socialinių paslaugų kokybę. 
 
Tikslui pasiekti išsikelti uždaviniai:
 1. Tobulinti kompetencijas, siekiant kokybiškai teikti viešąsias paslaugas ir gerinti savanoriškos veiklos organizavimo kokybę; 
 2. Stiprinti viešąsias paslaugas ir gerinti jų kokybę;
 3. Stiprinti gebėjimus, reikalingus dalyvauti priimant viešojo valdymo sprendimus;
 4. Veiklų, kurios susijusios su 2021-2030 m. Nacionalinio pažangos plano tikslais, uždaviniais, poveikio rodikliais, įtraukimas į organizacijos strateginį ar (ir) veiklos planą;
 5. Savanoriškos veiklos organizavimas ir plėtra nacionaliniu ir regioniniu lygiu. 
 
Projekto veiklos:
 1. Konsultacijos skirtos sustiprinti savanoriškos veiklos vadybą visoje organizacijos struktūroje pagal individualius Caritas skyrių poreikius;
 2. Apskrito stalo susitikimai savivaldybėse, siekiant pastiprinti tiek Caritas institucinius gebėjimus dalyvaujant priimant viešojo valdymo sprendimus, tiek tarpsektorinio bendradarbiavimo galimybes;
 3. Caritas organizacijos institucinių gebėjimų analizė;
 4. Seminarai vaikų dienos centrų darbuotojams bei savanoriams skirti pastiprinti jų kompetencijas bei teikiamų paslaugų vaikams ir kitiems šeimos nariams paslaugų kokybę;
 5. Konsultacijos skirtos pastiprinti teikiamų paslaugų vyresnio amžiaus žmonėms, kokybę;
 6. Mokymai skirti stiprinti turimas kompetencijas, gebėjimus ir žinias, reikalingas organizuoti, įgyvendinti ir plėtoti savanoriškos veiklos galimybes;
 7. Rekomendacijų, skirtų apibrėžti savanoriškos veiklos organizavimą krizių metu,  rengimas.